فروشگاه فایل
مقدمه
اختلالات روانی مشکلات جدی و شایعی هستند که در سراسر دنیا مشاهده می شود. 14 درصد از تمامی ناتوانایی ها به علت اختلالات روانی، اجتماعی و عصبی بوده است و این موارد 20 درصد از کل مراجعین به مراکز بهداشتی عمومی را تشکیل می دهند.
افزون بر آنها بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت (1993) در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 25 میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی نزدیک به 150 میلیون نفر مبتلا به اختلالات نوروتیک می باشند. و بیشتر این موارد در کشورهای در حال توسعه دیده می شود. از طرفی همین سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاری و روانی در این کشورها رو به فزونی است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی و فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه های زندگی مردم و مشکلات اقتصادی می باشد. (منبع 15 ، ص19)
مروری بر مطالعات همه گیرشناسی که طی 3 دهه گذشته انجام شد نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف به علت تفاوت در روشهای نمونه گیری، متنوع بودن ابزارهای مورد استفاده، تکنیکهای مختلف مصاحبه و نوع نظامهای طبقه بندی، متفاوت گزارش گردیده است.
اختلالات روانی نه تنها در جامعه ما بلکه در همه جوامع بشری از متمدن و غیرمتمدن به صورت آشکار و نهان وجود دارد و نمونه هایی از آن در بین مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتی سالمندان به صورتهای مختلف مشاهده می شود ولی برخی از اختلالات روانی در بین گروههای مختلف سنی و جنسی بیشتر است اینگونه افراد که مبتلا به اختلال روانی هستند بیشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشویش هستند. اختلالات روانی آرامش و تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب کرده و فرد را در سازگاری با محیط دچار اشکال می سازد که در بعضی از این اختلالات عدم تعادلها دارای صورتی آشکار هستند. (منبع30 ، ص18)
چکیده:
 هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
 با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) می پردازد.
 روش این تحقیق، روش توصیفی است که با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده که هشت مقیاس (هیپوکندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.
 جامعه آماری، شامل کلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
 نمونه آماری، شامل 50 نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
 در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوکندری با 6 درصد، اختلال هیستری با 18 درصد و اختلال پارانویا با 2 درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است که در دامنه سنی 49-45 سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

فصل اول:
مقدمه 1
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف پژوهش 4
تعاریف نظری 4
تعاریف عملیاتی 5
سوالات پژوهش 6
فصل دوم:
نظام آموزش و پرورش 9
تاریخچه مدیریت 10
انواع مدیریت 11
ویژگیهای مدیریت آموزشی 12
بهداشت روانی 15
پیشگیری از بیماریهای روانی 16
اختلال روانی 18
توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی 19
نوروز 20
روان پریشی (پسیکوز) 20
اختلال شخصیت 22
معلولیت روانی 23
اختلالات عاطفی 23

تعاریف نظری اختلالات روانی
پارانوئید 24
اسکیزوفرنی 25
افسردگی 26
هیپومانی 27
هیستری 28
هیپوکندری 28
پسیکوپات 29
پسیکاستنی 30
پیشینه تحقیق 31
تاریخچه آزمونها 34
آزمونهای روانی 35
پرسشنامه های شخصیتی 36
پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI) 37
استاندارد جدید MMPI 41
فرم کوتاه شده MMPI 41
فرم کوتاه شده MMPI در ایران 43
فصل سوم:
جامعه و نمونه آماری 44
روش نمونه گیری 44
ابزار اندازه گیری 44
اعتبار و روایی 47
روش گرد آوری داده ها 48
روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
فصل چهارم:
داده های توصیفی 49
فصل پنجم:
نتیجه گیری 89
مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته 90
پیشنهادات 91
محدودیتها 91
فهرست جداول
عنوان صفحهجدول 1- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی 49
جدول 2- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات 51
جدول 3- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تاهل 53
جدول 4- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری 55
جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری 57
جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی 58
جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری 59
جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی 60
جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا 61
جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی 62 جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا 63 جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی 64 جدول 13- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سن 65 جدول 14- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن 66 جدول 15- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن 67 جدول 16- بررسی میزان شیوع پسیکوپات درمدیران بر حسب سن 68 جدول 17- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن 69 جدول 18- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سن 70
جدول 19- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن 71
جدول 20- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن 72
جدول 21- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 73
جدول 22- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 74
جدول 23- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 75
جدول 24- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 76
جدول 25- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 77
جدول 26- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 78
جدول 27- بررسی میزان شیوع اسکزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 79
جدول 28- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 80
جدول 29- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سابقه کار 81
جدول 30- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه کار 82
جدول 31- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه کار 83
جدول 32- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب سابقه کار 84
جدول 33- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه کار 85
جدول 34- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سابقه کار 86
جدول 35- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه کار 87
جدول 36- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه کار 88
فهرست نمودارها
عنوان &nb

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 12:15 | نویسنده : admin |

بروشور مربوط به یکی از مهمترین اعضای بدن بنام کلیه می باشد که شامل تصویر نیز هست.

دانلود - 1000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیبروشور


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 12:07 | نویسنده : admin |

بروشور مربوط به ورزش درمانی و آثار آن در تندرستی بدن انسان

قیمت : 2000 تومان

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیبروشور


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 12:06 | نویسنده : admin |
مقدمه
اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع می‌نمودند. این موضوع مشکل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد نمی‌کرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی کره زمین به نسبت مساحت این کرة خاکی خیلی کم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد، توزیع جمعیت و به دنبال آن تحولات پدید آمده در میزان و کیفیت مواد مصرفی، معضل تولید و دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده است. گرچه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری، سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته است و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته است، بهداشت عمومی و سلامت جامعه را تأمین کند ولی هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناوینی مانند، دفن و دفن بهداشتی و تلنبار زباله بارها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خیلی از مردم فرق بین دفن، دفن بهداشتی و تلنبار کردن زباله را نمی‌دانند. به عبارت دیگر در صورتی که عملیات دفن مواد به صورت کاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحیح و دقیق دفن بهداشتی صورت نگیرد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود خواهد آمد. فقط یک محل دفن بهداشتی که در محل مناسبی قرار گرفته و از طراحی خوبی برخوردار باشد و نیز عملیات آن کاملاً صحیح و دقیق انجام پذیرد می‌تواند جوابگوی استانداردهای بهداشت عمومی و سلامت بوده، از شرایط لازم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک و هوا برخوردار باشد که در اینجا بحث مدیریت دفع مواد زائد جامد شهری مطرح می‌گردد.
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
مدیریت مواد زاید جامد شهری از اهمیت ویژه‌ای در جلوگیری از اثرات سوء و مضر این مواد بر بهداشت و سلامت جامعه برخوردار است. رعایت نکردن اصول بهداشتی و جلوگیری نکردن از انتشار مواد زاید جامد شهری، اولین آسیبی که به جامعه وارد می‌کند بر بهداشت و سلامت جامعه می‌باشد. خطرات بسیاری از قبیل حمله حشرات و جوندگان موذی، خطرات ناشی از سگ‌های ولگرد، بروز بیماری‌های واگیردار در صورت رعایت نکردن این اصول، با مردم دست به گریبان است. خطرات ناشی از حمله حشرات زمانی به وجود می‌آید که زباله‌ها در یک محل تجمع داشته باشند که به علت عدم مدیریت صحیح در حاشیه‌های زابل این مشکلات وجود دارد. باید همواره این اصول را در نظر گرفت که طبیعت خیلی از مواد از نظر اثرات سوء زیست محیطی، سمیت و سرطانزائی شناخته شده نیست و تا زمانی که بی‌خطر بودن مواد محرز نشده باشد، باید به آنها به عنوان موادی که پتانسیل خطرزائی دارند نگریسته شود.
تعداد صفحات 50 صفحه کاملا مرتب شده

دانلود - 5000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:59 | نویسنده : admin |
چکیده :
در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.
حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد که از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.
در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.
در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.
1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار می‌باشد.
2- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.
مقدمه 4
بیان مسئله 8
اهمیت تحقیق 10
اهداف تحقیق 10
فرضیه‌های تحقیق 11
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها 11
فصل دوم : (ادبیات و پیشینه تحقیق)
تعریف خلاقیت 14
ماهیت استعداد خلاق 16
رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی 18
مردان و زنان خلاق 19
روشهای پرورش خلاقیت 20
عوامل موثر بر خلاقیت‌ 22
تمرکز به عنوان کلید خلاقیت 25
برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است 25
محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق 28
عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند 29
خلاقیت و هوش 33
هوش چیست 38
تقسیمات و طبقه‌بندی هوش 38
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش 40
تحقیقات انجام شده 45
فصل سوم : (روش اجرای تحقیق
جامعه آماری 49
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون) 49
روش جمع‌آوری اطلاعات 51
روش آماری 52
فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
توصیف داده‌ها 54
فصل پنجم :
مقدمه 62
خلاصة تحقیق 62
یافته‌های تحقیق 3
پیشنهادها 65
محدودیتها 66
منابع 68
ضمائم
تعداد صفحات 100 صفحه کاملا مرتب شده

دانلود - 8000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:59 | نویسنده : admin |
مقدمه
جامعه‌ی پویا و پرتلاش امروزی یک لحظه درنگ نمی کند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا کند . در چنین عصری که عصر شکوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین ، مبتکرین، صنعتگران و... است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فکر و ذهن افراد خلاق نیاز است ، تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش افراد خلاق اقدام نمود.
بسیاری بر این عقیده‌اند که خلاقیت امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسانها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست . عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز می دارند خداوند به همه انسانها یکسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود ، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند که خلاقیت صفت مشترک تمامی انسانها است که با پرورش آن می توان آن را از حالت رکود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و بالعکس می‌توان خلاقیت را با آموزش ناصحیح و غلط از ریشه خشکاند.
بیان مسئله تحقیق
تردیدی نیست که دوام و بقای کشور‌های مترقی مدیون نوآوری نیروهای خلاق آن کشورهاست تقلید و استفاده و کپی کردن از کشفیات دیگران واماندگی و وابستگی علمی فرهنگی را به دنبال دارد امروز زمین و زمان در سلطه‌ی اندیشه‌های مبتکران و مخترعان نوین است. « در کشورهای پیشرفته اعتقاد بر این است که امروزه به جای تولید کالا باید به تولید دانش فنی و به جای اندیشه‌های مصرفی، به تولید اندیشه‌های بدیع و ناب و جدید اقدام کرد. اولین شرط اجرای چنین سیاستی ، ایجاد زمینه مناسب برای پرورش خلاقیت‌هاست برای انجام این مهم ، باید هدفهای آموزشی یک جامعه حامل پیامهای خلاق باشد» ش
تعداد صفحات 200 صفحه کاملا چیده شده با فهرست مطالب
دانلود - 14000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:58 | نویسنده : admin |
مقدمه
بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی ، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات مانند نوشیدنیهای ورزشی و پودرهای آمینو اسید و پروتئینی به منظور دسترسی کافی به سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین تمرین، افزایش بازسازی انرژی بعد از تمرین، افزایش تحمل فشار تمرین یا بازگشت به حالت اولیه موثر بعد از تمرین طراحی شده اند. رایج ترین مکمل غذائی که در بازار برای ورزشکاران به عنوان ماده ای نیروزا به وفور به فروش می رسد کراتین می باشد(56). کراتین یا اسید متیل گوانیدین استیک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کلیه ساخته می شود و همچنین می تواند از طریق تغذیه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتین در سارکوپلاسم به فسفوکراتین (PCr) فسفریله می شود و یک سوم باقیمانده کراتین آزاد عضلات اسکلتی در حال استراحت را تشکیل می دهند(43،33) . مطالعات قدیمی وجدید فراوانی ارتباط این ماده را با تمرین و عملکرد ورزشی تصدیق کرده اند(56).
از سال 1990 به بعد تحقیقات گسترده ای تأثیرات مصرف خوراکی مکمل های کراتین را در مقادیر و مدتهای مختلف مورد ارزیابی قرار دادند . رایج ترین و در دسترس ترین نوع کراتین، کراتین مونو هیدرات می باشد که دراغلب مطالعات تحقیقی از آن استفاده شده است(56). کراتین مونو هیدرات یک پودر سفید، بی مزه و بی بو و تا اندازه ای قابل حل در آب می باشد که در آزمایشگاهها ساخته می شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن یک دوز 5 گرمی کراتین مونو هیدرات، غلظت کراتین خون را به اندازه قابل توجهی افزایش می دهد که حدوداً یک ساعت بعد از خوردن به اوج خود می رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اولیه خود بر می گردد. در این پژوهش برای حفظ میزان افزایش یافته کراتین در خون در طول روز ، توصیه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتین ، هر دو ساعت یک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. این مقدار مصرف کراتین اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزایش معنی داری در کل محتوای کراتین عضلات می شود(41). مطالعات دیگری نیز افزایش ذخائر کراتین بدن بعد از مصرف همین مقدار مکمل کراتین را تایید کرده اند(48،37). گزارش شده است افزایش کل کراتین عضله 10 تا 37% می باشد . بیشترین بارگیری کراتین در دو روز اول اتفاق می افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتین در روز، از کراتین اشباع می شوند و به حداکثر میزان خود که 155 تا 160 میلی مول در هر لیتر عضله خشک می باشد، می رسد(33).
بیان مسئله
از آنجا که انرژی ذخیره شده به عنوان PCr برای حفظ و تولید ATP در جریان فعالیت خیلی شدید بسیار حائز اهمیت است و همچنین بازسازی ذخائر PCr دوره های استراحتی بین تکرارهای ورزشی شدید اهمیت دارد ، بنابراین حفظ محتوای کراتین در حد مطلوب برای حفظ ذخائر PCr در حد بالا ضروری است. اگر ذخائر PCr افزایش یابد بلافاصله ظرفیت این منبع غیر هوازی افزایش می یابد و احتمالا مقدار ATP تولیدی هنگام فعالیت خیلی شدید را بالا می برد(26). تحقیقات اخیر به روشنی نشان داده اند که ظرفیت ذخیره سازی کراتین و فسفو کراتین از طریق خوردن مکمل کراتین مونوهیدرات افزایش می یابد(،41،33،26).
گرین هاف و همکارانش در بررسی گسترش کارآیی عضله ( یا به تاخیر افتادن خستگی) در فعالیتهای شدید بعد از افزایش محتوای مجموع کل کراتین (TCR) وPCr با مصرف کراتین اضافی ، نشان دادند که اوج گشتاور عضله در باز شدن ایزوکینتیکی بیشینه ارادی در5 ست و یک دقیقه استراحت بین هر ست، در افرادی که کراتین مصرف کرده اند ، بیشتر شد. آنها این بهبود را به بالاتر بودن محتوای فسفوکراتین عضله قبل از شروع هر ست نسبت دادند و این امر را ناشی از افزایش توانایی بازسازی مجدد فسفوکراتین در دوره های استراحتی دانسته اند. همین محققین به طور مستقیم تاثیر کراتین خوراکی را بر بازسازی مجدد فسفوکراتین آزمایش کردند. در این پژوهش بازسازی فسفوکراتین
و..
تعداد صفحات 150 صفحه کاملا مرتب شده با فهرست مطالب
دانلود - 12000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:58 | نویسنده : admin |
چکیده
این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:
1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟
2ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟
3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟
4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.
2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.
3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.
4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.
اهداف تحقیق
1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه
2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی
3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه
این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.
واژه های کلیدی: حوزه های معنایی ، مدخل های واژگانی، تجزیه مولفه ای، اهمیت معنایی، تثبیت معنا، کوچکترین صورت آزاد، تعمیم افراطی.
فصل نخست – کلیات 1
1-1. مقدمه 2
1-2 بیان موضوع 2
1-3. هدف تحقیق و اهمیت آن 3
1-4. سوالات و فرضیه های تحقیق 4
1- 5 . مفاهیم 5
1-5-1 0 واژه 5
1-5-2 0 آموزش 7
1- 5- 3 0 نظریه آموزش 7
1- 5- 4 0 یادگیری 8
1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و یادگیری 9
1-5-6 0 مقایسه آموزش با یادگیری 9
1- 5- 7 0 حوزه های معنایی 10
1-5-8 0 خلاصه 11
فصل دوم : مطالعات پیشین 12
2-1 0 اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه 13
2-2 0 فرایندهای واژه سازی 14
2- 2-1 0 انواع فرایندهای واژه سازی 15
2-2-1-1 0 تصریف 15
2-2-1-2 0 اشتقاق 15
2-2-1-3 0 ترکیب 16
2-2-1-4 0 قرض گیری /وام گیری 16
2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضی /عاریتی 16
2-2-1-5 0 گسترش/تعمیم 16
2-2-1-6 0 تخصیص 17
2-2-1-7 0 کوتاه سازی 17
2-2-1-7-1 0 سر واژه سازی 17
2-2-1-7-2 0 اختصار سازی 18
2-2-1-7-3 0 پسین سازی 18
2-2-1-7-4 0 بریدن 18
2- 2- 1- 8 0 تبدیل 18
2-2-2-1-9 0 ادغام / آمیزش 19
2-2-1-10 0 ابداع 19
2-2- 1-11 0 نام آوا 19
2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازی 19
2-3- 0 انواع واژه 20
2-3- 1 0 واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما 20
2-3-2 0 واژه های دریافتی و واژه های تولیدی 21
2-4- 0 سیر تحول واژه 22
2-4-1 0 دوره ی بی توجهی به واژه 23
2-4-2 0 دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته 25
2-4-3 0 دوره ی توجه 26
2-4-4 0دوره ی پیشرفت 28
2-5 0 یادگیری واژه 29
2-5-1 0 مراحل یادگیری واژه 30
2-6 0 اصول اساسی در آموزش زبان 32
2-7 0 راهکارهای یادگیری و یاد آوری 33
2-7-1 0 انواع راهکارهای یادگیری 34
2-8 0 عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه 35
2-9 0 انواع راهکارهای یادگیری واژه 35
2-9-1 0 راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه 36
2-9-2 0 راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه 37
2-9-3 0راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده 38
2-9-4 0 راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده 38
2-10 0 روش یارگیری حافظه 39
2-11 0 آموزش واژه 40
2-12 0 روش ها آموزش واژه 40
2-2-1 0 روش مستقیم و روش غیر مستقیم 41
2-12- 1-1 0 روش مستقیم 42
2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها 42
2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صریح 42
2-12-1-1-3 0 فعالیت های کلاس 42
2-12-1-2 0 روش غیر مستقیم 43
2-12-1-2-1 0 متن به تنهایی 43
2-12-2-1 0 فعالیت های برنامه ریزی نشده 43
2-12- 2- 2 0 فعالیت های برنامه ریزی شده روش های آموزش واژه 44
2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غیر فعال 44
2-12-2-2-1-1 0 تکرار 45
2-12-2-2-1-2 0 روش های جفت پیوسته 45
2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه 46
2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کلیدی 47
2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه 49
2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگانی 50
2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ی تصویر 51
2-12-2-2-1-8 0 اجرای نمایش 51
2-12- 2-2-1-9 0 خانواده های واژگانی 52
2-12-2-2-1-10 0 روش های معنایی 52
2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه های معنایی 52
2-12-2-2-1-10-2 0 تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی 54
2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی 55
2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ 55
2-12-2-2-1-13 0 یادگیری واژه از طریق بافت 56
2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال 58
2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسیا و روزن ویگ 59
2-12-2-2-2-2 0 روش پیجین سازی 60
2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس 61
2-13 0 تعداد واژه 61
2-14 0 انتخاب واژه 62
2-15 0 معیارهای انتخاب واژه 63
2-16 0 ارائه ی واژه 65
2-17 0 وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری 66
2-18 0 ملاحظات معنی شناختی 67
2-18-1 0 معنی شناسی ساختاری 67
2-18-2 0 حوزه های معنایی 67
2-18-3 0 انواع حوزه های معنایی 69
2-18-4 0 روابط معنایی 70
2-18-4-1 0 هم معنایی 71
2-18-4-2 0 شمول معنایی 71
2-18-4-3 0 با هم آیی 71
2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل 72
2-18-4-5 0 تباین معنایی 72
2-18-4-6 0 تقابل معنایی 73
2-19 0 ملاحظات روانشناسی زبان 74
2-19-1 0 حافظه 74
2-19-1-1 0 انواع حافظه 75
2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت 75
2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت 76
2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسی 77
2-20 0 واژگان 77
2-20-1 0 واژگان ذهنی 78
2-20-2 0 سازماندهی واژگان ذهنی 79
2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی 81
2-21 0 اصول آموزش واژه 82
2-22 0 خلاصه 85
فصل سوم : تهیه و تدوین متن های آموزش واژه 86
3-1 0 مقدمه 87
3-2 0 نحوه ی انتخاب واحدهای درسی , واژه ها ساختارها 87
3-2-1 0 چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی 87
3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها 87
3-3 0 ملاحظات کلی 88
3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز 89
3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس 90
3-3-3 0 اطلاعات آموزش 90
3-4 0 ساختار کلی واحدهای درسی 90
3-4-1 0 مرحله پیش از خواندن 91
3-4-1-1 0 تصویر 92
3-4-1-2 0 پرسش 92
3-4-2 0 مرحله خواندن 93
3-4-3 0 مرحله پس از خواندن 93
3-4-3-1 0 سوال های درک مطلب 94
3-4-3-2 0 تمرین کاربرد واژه 95
3-4-3-3 0 تمرین باهم آوایی 95
3-4-3-4 0 تمرین تطبیقی 95
3-4-3-5 0 تمرین واژه های مترادف و متضاد 96
3-4-3-6 0 متن های خواندنی 96
3-4-3-7 0 تمرین شبکه ی واژگانی 97
3-4-3-8 0 تمرین گروهی 97
3-4-3-9 0 تمرین های تصویری 97
3-4-3-10 0 تکلیف 97
3-4-3-11 0 تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار 98
3-4-3-12 0 تمرین های دیگر 98
3-5 0 خلاصه 99
فصل چهارم : متن های آموزش واژه 100
4-1 0 سهراب سپهری 101
4-2 0 گل آقا 107
4-3 0 چغازنبیل 113
4-4 0 زبان آموزی میمون ها 120
4-5 0 پست 126
4-6 0 سال نو 134
4-7 0 فرودگاه 143
4-8 0 طلای سرخ ایران 150
4-9 0 جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟ 156
4-10 0 بوی خوش چای 162
4-11 0 خلاصه 167
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه 168
5-1 0 خلاصه و نتیجه 169
5-2 0 موضوعاتی برای تحقیق 172
منابع 173
منابع فارسی 174
منابع انگلیسی 176
واژه نامه 181
فارسی – انگلیسی 182
انگلیسی – فارسی 186
تعداد صفحات 210 صفحه کاملا مرتب شده
دانلود - 14000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:57 | نویسنده : admin |
چکیده
هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.
در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری
بیان مساله
1- اولویت انگیزننده های شغلی در معلمان تربیت بدنی کدامند؟
2- اولویت عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی کدامند؟
3- اولویت انگیزننده های شغلی در معلمان مرد و زن چگونه است؟
4- اولویت عوامل بهداشتی در معلمان مرد و زن چگونه است؟
5- آیا بین عوامل انگیزش شغلی معلمان با برخی از ویژگی های آنها تفاوت وجود دارد؟


ضرورت و اهمیت تحقیق

1- شناسایی انگیزه ها و عوامل موثر در زمینه افزایش کارایی معلمان تربیت بدنی.
2- استفاده از اطلاعات حاصله در برنامه ریزی های آموزشی و درسی جهت افزایش کارایی معلمان
3- شناسایی مسائل و مشکلات معلمان در زمینه های انگیزشی و کوشش در جهت رفع آنها.
4- افزایش رضایت شغلی و دلبستگی معلمان به حرفه معلمی در نتیجه شناسایی انگیزه های آنان.
تعریف واژه ها

– عوامل انگیزاننده
عوامل انگیزاننده عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می شوند مثل توفیق ، پیشرفت در کار ،موفقیت ، قدر دانی ، نفس کار(17).
تعداد صفحات 70 صفحه و کاملا مرتب شده
دانلود - 5000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:57 | نویسنده : admin |
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامة شیوه ها فرزندپروری بانتون که 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را نمی تواند پیش بینی کند . این یافته ها بین معنی است که هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده توسط دانش آموزان دیکتاتوری تر باشد مکان کنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده دموکراتیک تر باشد مکان کنترل بیرونی کاهش یافته و بر میزان مکان کنترل درونی اشخاص افزوه می شود.
کلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری – مکان کنترل – دیکتاتوری – دموکراتیک- هرج ومرج
ا
مقدمه
خانواده اولین پایه گذار شخصیت ، ارزشها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی فرد در آینده دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی در گرو آن است . واکنش کودک نسبت به محیط خود تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی است که در میان آن بزرگ شده است از آنجا که خانواده یک واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود ، به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک ، اهمیت فراوانی دارد ( احدی ، محسنی ، 1378 ) .
محیط خانواده ، اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت فرزندان تاثیر می گذارد . نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست ، بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه نیز ، خانواده نقش بسیار مؤثری دارد . خانه محلی است که در آن کودک امور مختلف را فرا می گیرد و با مشاهده رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید از رفتار و اعمال آنها فرا می گیرد ( شریعتمداری ، 1367 ) .
تاثیر خانواده بر رشد چنان بارز است که با وجود اختلاف های موجود بین صاحب نظران روان شناسی ، بسیاری از آنان در زمینه اهمیت خانواده و تاثیر آن بر رشد ، نقطه نظر مشترک دارند و اکثر روان شناسان صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند ، کنشهای متقابل بین والدین و فرزندانشان را اساس رشد عاطفی تلقی می کنند ( بالبی ، فروید ، نقل از برومند نسب ، 1373 ) .خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی در تمدن بشر است که از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم مختلف بویژه جامعه شناسان بوده است . اهمیت خانواده به عنوان کانون اصلی زندگی فردی ، اجتماعی نقش و کارکرد آن در تکوین رشد و تعادل شخصیت و کنش های فردی ، چگونگی هویت فردی و اجتماعی و همچنین روابط تنگاتنگ و بلند مدت اعضای خانواده دانست . سیر تکامل و تحول خانواده از گذشته تا به امروز نشان می دهد که به دلیل تغییر و کاهش کارکردهای خانوادة امروزی نسبت به نقش ها و ضرورت های این نهاد اجتماعی در گذشته ، همسران امروزی فقط به برآورد نیازهای اولیه گذران عمر و پرورش فرزندان نمی اندیشند . بلکه خواهان مصاحبت و همراهی و هم نوایی بیشتر با یکدیگر و انسجام و سازماندهی روابط انسانی و اجتماعی و زناشویی خود هستند ( قدسی احقر ، 1384 ) .
تعداد صفحات 90 صفحه و کاملا مرتب شده

دانلود - 8000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:56 | نویسنده : admin |
چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.
نمونه آماری این تحقیق شامل 124 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده می‌باشد. که 46 نفر از رشته مدیریت آموزشی، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است که از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یک مصاحبه کتبی استفاده گردید.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هرکدام از سوالات مصاحبه کتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر کدام از سوالات مصاحبه کتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یک خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطة معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریک کروکسال والیس استفاده شده است.
فرضیات این تحقیق یا سطح معناداری 95 درصد اطمینان آزمون شد.
در انجام این مراحل از نرم‌افزاری آماری spss استفاده گردید.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد.
1ـ خلاقیت مستقل از جنس افراد است.
2ـ خلاقیت از رشته تحصیلی افراد تبعیت نمی‌کند.
3ـ دوره تحصیلی دانشگاهی بخودی خود نقشی در رشد خلاقیت افراد ندارد.
4ـ معدل بالا بیانگر خلاق بودن فرد نیست.
5ـ در پرورش خلاقیت آموزش آن می‌توان نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
مقدمه :
خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان ، به طوریکه حائز یک توانائی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد را شامل می شود . خلاقیت همچون عدالت ؛ دموکراسی و آزادی برای افراد مختلف دارای معانی مختلف می باشد ولی یک عامل مشترک در تمام خلاقیتها این است که خلاقیت همیشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کند ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل در الگوی جدید است» (آقائی فیشانی، 1377ص ; 16).
تحقیق در مورد خلاقیت ، از زمان گالتون 1869شروع شد که در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه های منشی و وراثتی آنرا مد نظر قرار داد . ولی آغاز واقعی آن به پژوهشهای خلاقیت گیلفورد در سال 1950که او را پدر و بانی تحقیقات ، در زمینه خلاقیت شناخته اند، باید دانست که عوامل مختلف خلاقیت را از طریق تجزیه عوامل بررسی کرد. برای گیلفورد و همکارانش ، خلاقیت و حل مسئله در واقع پدیده های بسیار مشابهی می باشند که در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود کار یا عملی راکه حداقل برای خودش تازه است ، را انجام دهد . یعنی در مورد مسئله های جدید یا در مقابل موقعیتی جدید، پاسخی جدید بوجود آورد (آرلت ، 1359ص:2 ).

تشکر و قدردانی أ
چکیده د
فهرست مطالب ه
فهرست جداول ط
فهرست نمودارها ل
فصل اول : طرح کلی پژوهش 1
دعای هنرمند 2
مقدمه 3
بیان مسئله 6
ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت 8
اهداف تحقیق 10
فرضیات تحقیق 12
تعریف مفاهیم و واژه ها 12
محدودیتهای تحقیق 13
خلاصه فصل 15

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق 16
مقدمه 17
ساختار مغز و عملکرد آن 18
تعاریف خلاقیت : 25
1 . نگرشهای خاستگاهی : 26
2 . نگرشهای فرایندی : 27
رابطه هوش و خلاقیت 31
فرایند خلاقیت : 36
مراحل والاس 37
مراحل اسبورن 39
مراحل تورنس 41
نظریه های خلاقیت : 42
1. نظریه های جهان باستان 42
2. نظریه های جدید فلسفی 44
3. نظریه های روان شناسی 45
4. روانکاوی جدید 46
خصوصیات افراد خلاق 49
نیازهای افراد خلاق 56
عوامل موثر در خلاقیت 58
هوش 59
ویژگیهای شخصیتی 61
خانواده 63
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت 65
نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت 69
تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت : 70
سن 70
جنس 71
ارزشها و فشارهای اجتماعی 71
تحصیلات 72
نقش کوشش در خلاقیت 72
شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت 73
تکنیکهای خلاقیت و نو آوری 74
یورش فکری 75
مدل سینکتیکس 77
تکنیک دلفی ... 78
آموزش خلاقیت 87
الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت 87
آموزش خلاقیت در جهان 88
ب : آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان 89
نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران 93
آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد 96
محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت 99
اصول اساسی در پرورش خلاقیت 107
عوامل موثر در پرورش خلاقیت 108
نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت 113
خلاقیت و حل مسئله 115
خلاقیت و پیشرفت تحصیلی 117
خلاقیت و هنر 118
خلاقیت و توسعه اقتصادی 121
اثر محرک عاطفی در خلاقیت 122
شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت 126
موانع خلاقیت 128
عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت 127
با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید 139
سوابق پژوهش در ایران 141
سوابق پژوهش در خارج 143
نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم 147

فصل سوم : روش اجرای پژوهش 150
روش تحقیق 151
روش گرد آوری اطلاعات 152
ابزار گردآوری اطلاعات 152
جامعه آماری 152
تعداد و روش نمونه گیری 153
نمره گذاری آزمون 154
نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد 154
اعتبار آزمون 155
روش استخراج مصاحبه کتبی 155
اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی 156
روشهای آماری 156
خلاصه فصل 158
فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها 159
مقدمه 160
تجزیه یافته های پژوهش 161
تحلیل یافته های پژوهش 205
خلاصه فصل 208

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 209
نتیجه گیری 210
پیشنهادات 212
منابع 214
پیوستها 221
تعداد صفحات 220 صفحه کاملا مرتب شده

دانلود - 12000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:56 | نویسنده : admin |
چکیده پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.
روش پژوهش توصیفی از نوع علمی، مقایسه‌ای وجامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد مستقر در زندان مرکزی اصفهان در سال 1387 و همچنین دانشجویان به عنوان گروه شاهد بوده است. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از معتادین و 60 نفر از افراد عادی بوده که گروه معتادین به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و گروه غیرمعتاد به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه 60 سؤالی‌ گری و ویلسون بوده است که از روایی و پایایی مناسبی در تحقیقات قبلی برخوردار بوده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آزمون T و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:
- تفاوت معناداری بین عوامل زیستی گرایش به سوءمصرف مواد در افراد معتاد و غیرمعتاد وجود دارد.
- بین عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد مخدر در افراد معتاد و غیرمعتاد بر اساس متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود داشت.
1 مقدمه
در این تحقیق برآنیم که سوءمصرف مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار دهم. در این تحقیق بررسی می‌کنیم که به غیر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... عامل دیگری به نام عامل زیستی نیز در سوء مصرف مواد نقش دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که احتمالاً یک بخش ژنتیکی و ارثی برای سوء استفاده از مواد مخدر و سوءمصرف مواد وجود دارد و ابزاری هم در تشخیص ژن‌های ویژه‌ای که اعمال سلول‌های گوناگون و بیوشیمیایی را کنترل می‌کنند. (آی لیشنر ، آلن، 1997) همچنین در این تحقیق به مطالعه و بررسی دوقلوها و فرزندخوانده‌ها پرداخته، این مطالعات نشان می‌دهد که آیا استعداد و آمادگی داشتن خانواده به یک بی‌نظمی و اختلال تأثیری در درگیرشدن به آن بی‌نظمی و اختلال را خواهد داشت یا خیر. همچنان که میزان شرب الکل در دوقلوهای همسان 54% و در دوقلوهای غیرهمسان 28% بوده است (کلونینگر ، 1988). تنها عامل اجتماعی و ... منجر به سوء مصرف مواد نمی‌شود بلکه عامل زیستی هم در این میان سهم بسزایی دارد درک این نکته که سوءمصرف مواد پیامد یک تغییرات اساسی در عملکرد پیشانی مغز است. بدین معنا است که یک هدف اصلی درمان باید در برعکس کردن و یا جبران نمودن آن تغییرات در مغز مؤثر باشد. این مورد را می‌توان از طریق مداوا یا درمان‌های رفتاری انجام داد و درمان‌های رفتاری عملکرد مغز را در اختلالات روانی دیگر تغییر می‌دهند


1-1 مقدمه 14
2-1 بیان مساله 16
3-1 اهمیت و ضرورت مساله 18
4-1 اهداف پژوهش 20
5-1 فرضیه‌های پژوهش 21
6-1 تعریف اصطلاحات 21
الف: تعریف نظری 21
ب: تعریف عملیاتی 21
فصل دوم: پیشینه پژوهش
- مقدمه 25
1-2 مباحث نظری 25
2-2 سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است 26
3-2 سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست 27
4-2 اصطلاح شناسی 29
5-2 سوء مصرف و وابستگی به مواد 30
6-2 اعتیاد 30
1-6-2 همه‌گیری شناسی 31
2-6-2 سبب شناسی 32
3-6-2 عامل سایکو دینامیک 32
4-6-2 نظریات رفتاری 33
5-6-2 وراثت چیست؟ 34
6-6-2 عوامل ژنتیک 36
7-6-2 عوامل عصبی- شیمیایی 36
8-6-2 ابتلای همزمان 37
9-6-2 اختلالات شخصیت ضد اجتماعی 38
10-6-2 افسردگی و خودکشی 38
7-2 اختلالات وابسته به الکل 39
1-7-2 همه‌گیری شناسی 40
2-7-2 فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی 40
3-7-2 شیمی حیاتی یا زیست شیمی 42
4-7-2 آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم 43
5-7-2 عوامل شخصیتی و روان شناختی 47
6-7-2 درمان و بازپروری 49
8-2 اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین) 50
1-8-2 همه گیری شناسی 51
2-8-2 نوروفارماکولوژی 51
3-8-2 اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین 52
4-8-2 درمان و بازتوانی 53
9-2 اختلالات وابسته به کافئین 54
1-9-2 همه گیری شناسی 55
2-9-2 نوروفارماکولوژی 55
3-9-2 ژنتیک و مصرف کافئین 56
4-9-2 کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف 56
5-9-2 عوارض نامطلوب 57
6-9-2 درمان 58
10-2 اختلالات وابسته به حشیش 59
1-10-2 همه گیری شناسی 60
1-1-10-2 شیوع و روندهای اخیر 60
2-1-10-2 نوروفارماکولوژی 61
3-10-2 اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش 62
4-10-2 اختلال اضطرابی ناشی از حشیش 63
5-10-2 درمان و بازتوانی 63
11-2 اختلال وابسته به کوکائین 66
1-11-2 همه گیری شناسی 66
2-11-2 هم ابتلائی 67
3-11-2 سبب شناسی 67
1-3-11-2 عوامل ژنتیک 67
2-3-11-2 عوامل اجتماعی و فرهنگی 68
3-3-11-2 یادگیری و شرطی شدن 68
4-3-11-2 عوامل دارویی 69
4-11-2 نوروفارماکولوژی 69
5-11-2 سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن 71
6-11-2 اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین 71
7-11-2 اختلال خلقی ناشی از کوکائین 72
8-11-2 اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین 72
9-11-2 اثرات نامطلوب 72
1-9-11-2 اثرات بر عروق مغزی 73
2-9-11-2 اثرات قلبی 73
3-9-11-2 حملات تشنجی 74
10-11-2 درمان و بازتوانی 74
12-2 اختلالات وابسته به مواد توهم زا 76
1-12-2 نوروفارماکولوژی 77
2-12-2 مصرف داروهای توهم زا 77
3-12-2 آثار روان شناختی 78
4-12-2 مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی 79
5-12-2 اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا 80
6-12-2 اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا 81
7-12-2 درمان 81
13-2 اختلالات مربوط به مواد استنشاقی 82
1-13-2 نوروفارماکولوژی 83
2-13-2 اثرات نامطلوب 84
3-13-2 درمان 85
14-2 اختلالات مربوط به نیکوتین 85
1-14-2 همه گیری شناسی 87
2-14-2 بیماران روانی 88
3-14-2 نوروفارماکولوژی 88
4-14-2 سبب یابی وابستگی به نیکوتین 89
5-14-2 اثرات نامطلوب 90
6-14-2 مزایای بهداشتی ترک سیگار 90
7-14-2 درمان 91
1-7-14-2 درمانهای روان شناختی 91
2-7-14-2 درمانهای روانی- دارویی 92
15-2 اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید) 93
1-15-2 همه گیری شناسی 95
2-15-2 نوروفارماکولوژی 96
3-15-2 هم ابتلائی 97
4-15-2 سبب شناسی 98
1-4-15-2 عوامل روانی- اجتماعی 98
2-4-15-2 عوامل ژنتیک و زیستی 98
3-4-15-2 نظریه روانپویشی 99
16-2 اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین) 100
1-16-2 همه گیری شناسی 100
2-16-2 نورفارماکولوژی 100
3-16-2 اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین 101
4-16-2 اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین 101
5-16-2 درمان 101
2-2 پیشینه تحقیق 102
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 105
1-3 روش تحقیق 105
2-3 جامعه آماری تحقیق 105
3-3 ابزار اندازه گیری 105
4-3 تعیین حجم نمونه 106
5-3 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 106
6-3 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه 107
7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 108
فصل چهارم: یافته های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 121
1-5 چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟ 121
2-5 محدودیت های پژوهش 124
3-5 پیشنهادهای پژوهش 124
پیشنهادهایی به والدین 124
پیشنهادهایی به مسوولین 125
4-5 محدود کردن دسترسی به دارو 127
5-5 آموزش و پیشگیری 128
6-5 بهبود درمان و پژوهش 129
7-5 توصیه های محافظت کننده 130
8-5 فهرست منابع: 133
منابع فارسی 134
منابع خارجی 135
ضمیمه 136
فهرست جداول
عنوان مطالب صفحه
1- جدول شماره (1-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین 110
2- جدول شماره (2-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سن 111
3- جدول شماره (3-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس وضعیت تأهل 111
4- جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین بر اساس شغل 112
5- جدول شماره (5-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سطح تحصیلات 112
6- جدول شماره (6-4) نتایج آزمون t مستقل مقایسه مولفه های عوامل زیستی گرایش به اعتیاد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد 113
7- جدول شماره (7-4) نتایج آزمون t تفاوت میانگین گروه معتادین و غیرمعتادین در مولفه های عوامل زیستی گرایش به سوء مصرف مواد 114
8- جدول شماره (8-4) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس سن 115
9- جدول شماره (9-4) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سن معتادین 116
10- جدول شماره (10-4) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس میزان تحصیلات 117
11- جدول شماره (11-4) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سطح تحصیلات 117
12- جدول شماره (12-4) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین بر اساس 118
13- جدول شماره (13-4) نتایج آزمون تعقیبی CSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس شغل 119
14- جدول شماره (14-4) نتایج آزمون f تفاوت میانگین گروه معتادین مجرد و متأهل در مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد 119

دانلود - 8000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:55 | نویسنده : admin |
چکیده ی تحقیق:
در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :
آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟
آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟
آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟
در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .
در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .
در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .
در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده است
البته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .
فهرست...................صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق.....................7
مقدمه...............................................................7
توصیف موضوع مسأله.....................................9
اهداف و اهمیت تحقیق.......................................................................11
فرضیه................................................................................... 13
تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها....................................................................14
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق..................................................................تحقیق................................................................................70
روش تحقیق.......................................................................................70
جامعه ی آماری.....................................................................70
تعداد نمونه.................................................................................70
شیوه ی نمونه گیری..............................................................70
ابزار جمعآوری اطلاعات...................................70
روش آماری...............................................................70
فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری...............................72
تحلیل پرسشنامه............................................................72
آزمون فرضیه های تحقیق.....................................90
فصل پنجم:یافته های تحقیق......................................................96
نتایج اصلی تحقیق....................................................96
یافته های فرعی تحقیق...........................97
جمع بندی......................................................98
محدودیت های تحقیق....................................99
منابع و مآخذ.............................................................................100
ضمائم..........................................................................102
تعداد 130 صفحه کاملا مرتب شده

دانلود - 8000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:55 | نویسنده : admin |
چکیده :
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از:
فرضیه اول : مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم : مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان و مردان دارای سردردهای میگرنی!
گروه نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از افرادی هستند که 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهای میگرنی می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و بر روی آنها آزمون استرس انجام شد که پس از آن از روش (t) استفاده شده که نتیجه بدست آمده به شرح زیر می باشد :
ــ تاثیر تنیدگی بر افراد مبتلا به بیماری میگرن بیشتر می باشد.
ــ تاثیر تنیدگی بر زنان میگرنی بیشتر ا ز مردان میگرنی است.

مقدمه :
بطور کلی تعاریف گوناگونی از فشار عصبی و روانی به مفهوم استرس «تنیدگی» شده است. تنیدگی مجموعه واکنش های عمومی فر نسبت به عوامل ناسازگاری و پیش بینی نشده داخلی و خارجی است بد نگیرند که هر گاه تعادل فرد به علت عواملی محیطی از بین برود استرس پدید می آید. استرس گاهی سبب آسیب روانی فرد و سازمان می شود و باعث می شود که بدان وظایفی که به طور عادی و به سادگی انجام می دهد با دشواری بیشتر انجام دهد.(رسول زاده 1375)
فهرست
عنوان صفحه
چکیده 7
فصل اول :کلیات 8
مقدمه 9
طرح مساله 13
اهداف پژوهش 15
ضرورت تحقیق 16
فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهش 17
مقدمه 18
ادبیات تحقیق ( استرس ) 20
پیشینه نظری ( استرس) 25
تعریف سردرد های میگرنی 27
انواع سردرد 28
سردرد شریانی از نوع میگرن 29
تعریف میگرن ( تاریخچه ) 30
نشانه های میگرن 34
میگرن چند مرحله دارد 36
فراوانی سردرد میگرن 38
انواع مختلف میگرن 41
میگرن کلاسیک 42
میگرن چشمی 43
میگرن بازیلر 44
میگرن یائسکی 45
علت شناسی 46
اختلالات عروق مغز 47
احتلالات زیست – شیمیایی 49
خواب 52
عوامل روانشناختی 54
تشخیص اختراقی 55
درمان گری میگرن 56
سایر روشهای درمان گری 57
پیشینه تحقیق 58
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران 61
تحقیقات صورت گرفته در ایران 63
فصل سوم : روش تحقیق 64
مقدمه 65
جمعیت هدف 66
روش اجرا 68
روش آماری 70
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 71
مقدمه 72
یافته ها وتجریه و تحلیل داده ها 75
جدول 2-4 مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم ودارای سردرد میگرنی 76
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 80
نتیجه گیری 81
بحث درمورد یافته های تحقیق 82
محدودیت ها و پیشنهادات 83
پیشنهادات 84
منابع 86
ضمائم 88
تعداد 100 صفحه کاملا مرتب شده

دانلود - 8000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:55 | نویسنده : admin |

دانلود پایان نامه جمعیت

چکیده تحقیق :
بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .
پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد .
در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل کرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همکلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند .


این پایان نامه 42 صحفه است

دانلود - 5000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:53 | نویسنده : admin |
تبليغاتclose
آگهی رایگان