فروشگاه فایل

نام محصول : تالک

موارد کاربرد :کاغذ سازی ، لاستیک، پلاستیک سازی ظروف سرامیکی وچینی تهیه لوازم بهداشتی و آرایشی

دانلود - 5500 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:49 | نویسنده : admin |

بلوك و دياگرام دستگاه

توضيح عمليات قطعات رسم شده در بلوك دياگرام

89C51(1)

89C51(2)

HIN 232

مدارات يكسو كننده و تقويت كننده

تراشه ADC808

طرز كار LCD

شرح كار دستگاه

مشخصات دستگاه

مزاياي دستگاه

سخت افزار دستگاه

مدارات قسمت نمونه گيري ولتاژ و جريان

طرز كار ADC 808

نرم افزار دستگاه

شرح عملكرد نرم افزار

شرح كليدهاي مختلف نرم افزار

دانلود - 4900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:48 | نویسنده : admin |

ارسال فایل pdf

معرفی محصول
نام و کد محصولات (آیسیک )
شماره تعرفه گمرکی 41-3 شرایط واردات محصول
بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول معرفی موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهرهبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

دانلود - 8900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:47 | نویسنده : admin |

ارسال فایل pdf

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید
پودر گوشت و روغن صنعتیمعرفی و شناخت محصول
نام تجاري محصول
3 ISIC شماره تعرفه گمرکی و کد محصول
کاربرد پودر گوشت
استانداردهاي مرتبط
مواد اولیه مورد نیاز
کالاهاي جایگزین پودر گوشت
تعرفه گمرکی محصول و مقایسه با کشور هاي دیگر
تعرفه گمرکی ماشین آلات
قیمت پودر گوشت
مصرف کنندگان محصول
بررسی مقدمات
بررسی محل هاي پیشنهادي اجراي طرح
بررسی مقدماتی تکنولوژي تولید
ورودي ها و خروجی هاي طرح
اهمیت استراتژیک محصول و درجه نیاز جامعه
وضعیت عرضه و تقاضا
بازار محصول
بازاریابی خارجی
بازاریابی داخلی 2ردات پودر گوشت
عوامل مؤثر بر تقاضا
مطالعه جمعیت
تجزیه و تحلیل فنی
بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید – نقاظ قوت و ضعف

دانلود - 9900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:47 | نویسنده : admin |

ارسال فایل pdf

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید
پودر خون

در کشتار صنعتي حيوانات، به غير از گوشت و فرآوردههاي اصلي، مواد جانبي بسيار
مفيد ديگري نيز موجود است که در صورت بهرهبرداري بهينه، نهتنها منجر به توليدات
جانبي ميشود بلکه با توسعه و فروش آنها، هزينه توليد گوشت و فرآوردههاي اصلي
نيز کاهش خواهد يافت.
١ بين ٧ تا ١٢ درصد از درآمد يک Holmqvist و Bentsson طي تحقيقي از
کشتارگاه از مواد جانبي حاصل ميشود و اين ميزان در کشورهاي صنعتي در حدود
٣٢,٥ درصد است و نکته قابل فکر اين است که در کشورهاي صنعتي اگر ميزان درآمد
حاصل از مواد

دانلود - 8900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:46 | نویسنده : admin |

ارسال فایل: pdf

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد
پلاستوفوم

1- نام و كد محصول
٢- شماره تعرفه گمركي
٣- شرايط واردات
٤- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي
٥- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
٦- موارد مصرف و كاربرد
٧- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
٨- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
٩- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول
١٠ - شرايط صادرات
وضعیت عرضه وتقاضا
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
محصول
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفيت،
محل اجرا، ميز ان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
١
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا)
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه
٥- بررسي روند صادرات محصو ل از آغاز برنامه

دانلود - 8900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:46 | نویسنده : admin |

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد
PET پريفرم و بطري

PET نام محصول پريفرم و بطري
ظرفيت پيشنهادي طرح
٦٢٥ تن كه تمام ظرفيت واحد به بطري :PET بطري
اختصاص داده شده است PET
موارد كاربرد
بطري نوشابه هاي گازدار، آب معدني، آب ميوه، مواد
غذايي، بطريهاي مواد شوينده و آرايشي و ساير
مواد اوليه مصرفي عمده
رول پلاستيک بسته بندی، ،PET پلی اتيلن ترفتالات
کيسه های پلاستيکی
( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
١٠٢٠٠ تن :PET كمبود بطري
٣٠ هزار تن :PET مازاد پريفرم
اشتغال زايي (نفر) ٤٥ نفر
٣٥٠٠ (m زمين مورد نياز ( ٢
٢٢٦ (m اداري ( ٢
١٠٠٠ (m زيربنا توليدي ( ٢
٤٥٢ (m انبار ( ٢
ميزان مصرف سالانه مواد اوليه اصلي
٦٢٥ تن)، رول پلاستيک )PET پلی اتيلن ترفتالات
بسته بندی( ١٠٠ تن)
٣٦٤٠ (m آب ( ٣
١٨٠ (KW) ميزان مصرف سالانه يوتيليتي برق
٥٥١٧٠ (m گاز ( ٣
ارزي (يورو) ٠
ريالي (ميليون ريال) ٩٩٢٥,٤
سرمايه گذاري ثابت
طرح (ميليون ريال)
مجموع (ميليون ريال) ٩٩٢٥,٤
محل پيشنهادي اجراي طرح
شهركهاي صنعتي اطراف شهرهاي بزرگ نظير
تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز

دانلود - 4900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:45 | نویسنده : admin |

ارسال فایل:pdf

طرح امکان سنجی طرح هاي اشتغالزاي صنایع کوچک
گروه صنایع فلزي و ماشین سازي
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید پروفیل آلومینیوم

خلاصه طرح
نام محصول تولید پروفیل آلومینیوم
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) 700 تن د ر سال
موارد کاربرد
ساخت درب و پنجره ساختمان ها ·
ساخت پارتشین داخلی اتاق ها و فضاهاي کاري ·
.... ·
مواد اولیه مصرفی عمده بیلت آلومینیوم
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) 23
زمین مورد نیاز (مترمربع) 3000
اداري (مترمربع) 60
تولیدي (مترمربع) 600
انبار (مترمربع) 200
زیربنا
تاسیسات و سایر 100
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی 700 تن درسال
ارزي (یورو) ---
سرمایه گذاري ریالی (میلیون ریال) 8758
ثابت طرح
مجموع (میلیون ریال) 8758
محل پیشنهادي اجراي طرح استانهاي تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ، مرکزي ،
خوزستان، اصفهان، مازندران و فارس

دانلود - 9900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:45 | نویسنده : admin |

ارسال فایل pdf

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح
بی کربنات آمونیوم

معرفی محصول
-1-1 نام و کد محصول
آمونیوم بی کربنات در دماي اتاق پودر سفید و کریستالی با بوي کم آمونیاك است. این ماده در آب
حل شده و محلول نسبت ا" قلیایی تشکیل می دهد.
بی کربنات آمونیوم داراي دو گرید زیر می باشد:
(Chemical Grade ) گرید صنعتی v
(Food Grade) گرید خوراکی

دانلود - 6900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:44 | نویسنده : admin |

ارسال فایل : pdf

طرح امکان سنجی طرح هاي اشتغالزاي صنایع کوچک
گروه صنایع فلزي و ماشین سازي
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید بشکه هاي فلزي

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید بشکه هاي فلزي میباشد. این مطالعات
در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا ...

دانلود - 7900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:44 | نویسنده : admin |

ارایه متد جدید توسط متخصصین بیوتکنولوِی برای تولید کمپوست گیاهی بسیارمفید برای تقویت زمین کشاورزی

دانلود - 2900 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:43 | نویسنده : admin |

فرایند جدید بیوتکنولوِی که بقایای گیاهی را تبدیل به کود قابل استفاده دربهورزی وتقویت خاک کشاورزی میکند

دانلود - 2500 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:43 | نویسنده : admin |

درفراین تولید شکر درکارخانجات نیشکری حضور پلی ساکارید دکسترا ن بدلیل فرایندهای میکروبی تاثیرکاهش بهره برداری را بدنبال دارد که دراین تحقیق بررسی این موضوع آمده است.

دانلود - 2500 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:42 | نویسنده : admin |

تحقیق وگزارش لاتین باتصویر

دانلود - 2500 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:42 | نویسنده : admin |

بررسی جامع تولید فورفورال ازانولع بقایای کشاورزی سلولوزی ومتد آن وکارایی فرایند برای هرکدام ازجمله مغزبلال ذرت .باگاس نیشکر و غیره....

دانلود - 5000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیصنایع


تاريخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 16:41 | نویسنده : admin |
تبليغاتclose
آگهی رایگان