مکانیک

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش وسائل اندازه گیری دبی

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمايش : آشنایی با روش های متداول اندازه گیری شدت جریان یا دبی در لوله ها

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:32 | نویسنده : admin |

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش: اندازه گیری نیروی فشار هیدرواستاتیک

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمایش: هدف ازاين آزمايش بررسی روابط مربوط به محاسبه نيروی وارد بر يک سطح مستطیلی از طرف سیال ساکن و تعيين نقطه اثر آن ( مرکز فشار) می باشد .

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:32 | نویسنده : admin |

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش جت آب

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمايش :

هدف از اين آزمايش اندازه گيری نيروی حاصل از برخورد يک جت آب به يک سطح صاف يا نيمکره بطريقه تجربی و مقايسه اين نيرو با تغييرات مقدار حرکت خطی جت آب نسبت به زمان می باشد .

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:31 | نویسنده : admin |

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش جریان یکنواخت در کانال باز

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمايش:

مطالعه جريان يکنواخت دائم در کانال باز و بدست آوردن ضرايب چيزي براي دبي هاي مختلف و مقايسه آنها با نتايج تئوري ميباشد.

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:31 | نویسنده : admin |

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش افت در سیستم لوله کشی

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمايش :

هدف از اين آزمايش تعيين افت انرژي ناشي از اجزاء يك سيستم لوله كشي (مانند زانوئي، شير فلکه و تغييرات ناگهاني سطح مقطع لوله) و تعیین رابطه اي بين افت انرژي و سرعت مي باشد. بررسي تغييرات ضريب اصطكاك با عدد رينولدز ضريب افت با انرژي جنبشي و تأثير شعاع انحناء يك خم در مقدار افت انرژي محلي آن از مسائلي است كه در اين آزمايش مورد نظر مي باشد.

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:30 | نویسنده : admin |

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش پمپ

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمایش :

هدف از این آزمایش بدست آوردن منحنی مشخصه یک پمپ و تعیین راندمان پمپ و به کار بستن سری و موازی پمپ ها و مقایسه آنها با یکدیگر است .

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:30 | نویسنده : admin |

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش تحقیق در رابطه برنولی

فایل word قابل ویرایش

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:29 | نویسنده : admin |

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش سرریز

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمايش:

يافتن رابطه بين مقدار دبي آب عبوري از سرريزها با ارتفاع آب پشت آنها

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:29 | نویسنده : admin |

موضوع:

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش تونل باد

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمايش :

هدف از اين آزمايش آشنايي با تونل باد و عملكرد آن و اندازه گيري و محاسبه ضريب دراگ براي اجسام مختلف، مقايسه آنها و رسم منحنی تغییرات ضریب دراگ برحسب عدد رینولدز مي باشد.

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:28 | نویسنده : admin |

موضوع:

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش افت اصطکاک در لوله

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمايش :

هدف ازاين آزمايش بررسی قوانين موجود در مورد مقاومت اصطکاکی در مقابل حرکت سيال بر حسب نوع جريان می باشد . همچنين می توان توسط معادله پواسلی(Hagen-poiseuille) برای جريان آرام ( لايه ای ) ضريب ويسکوزيته و توسط رابطه دارسی ضريب اصطکاک را تعيين نمود .

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:28 | نویسنده : admin |

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش رینولدز

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمایش : برسی نوع حرکت سیال و بدست آوردن محدوده جریان آرام و آشفته

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: فنی و مهندسیمکانیک


تاريخ : شنبه 16 آبان 1394 | 12:27 | نویسنده : admin |

پروژه پایان ترم کنترل پیشرفته یک

عنوان مقاله : طراحی کنترلر کلاسیک ،کنترل مدرن و کنترل بهینه برای مدل تابع تبدیل در حالت های زمان پیوسته و زمان گسسته و مقایسه آنها در محیط کد نویسی در MATLAB

قالب بندی : PDF

تعداد صفحه : 58 صفحه

شرح مختصر : در این تحقیق برای مدل تابع تبدیل کنترل کلاسیک و کنترل مدرن و کنترل بهینه را در دو حالت زمان پیوسته و زمان گسسته طراحی شده است. ابتدا کنترل PID پیوسته طراحی شده و سپس PID دیجیتال ، و سپس رفتار سیستم نسبت به دو حالت مقایسه شده است.و در مرحله بعد کنترل فیدبک حالت و مشاهده گر و کنترل فیدبک با مشاهده گر طراحی شده است و حالت های سیستم را با مشاهده گر مقایسه شده اند و تاثیر نویز و تغییر پارامتر ها روی رفتار سیستم بررسی شده است. و سپس کنترل فیدبک حالت زمان گسسته ،مشاهده گر آن و کنترل فیدبک حالت زمان گسسته همراه با مشاهده گر طراحی شده اند و حالت های سیستم را با مشاهده گر مقایسه شده اند. واثر نویز و تغییر پارامتره را روی این طراحی ها بررسی شده است و در آخر کنترل فیدبک حالت بهینه با تابع هزینه دلخواه طراحی شده است و رفتار سیستم با این طراحی را در حضور نویز بررسی شده است. و نتیجه ای که گرفته ایم این است که کنترل PID در حذف نویز از سایر طراحی ها موفق تر بوده است.و کنترل قیدبک حالت نسبت به تغییر پارامترهای سیستم مقاوم تر بوده است و از نظر سرعت رسیدن به حالت مانا،SVFC سریعترین پاسخ را داشته است .

فهرست :

طراحی کنترل کننده PID زمان پیوسته

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ PID ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش astrom

نمودار های حوزه فرکانس کنترلر طراحی شده

ترسیم ورودی کنترلی به Plant

بررسی رفتار سیستم در حضور نویز و تغییر پارامترهای سیستم

نویز ثابت

نویز سینوسی

تغییر پارامتر

طراحی کنترلر دیجیتال PID

طراحی کنترل کننده PID با استفاده از روش astrom

نمودارهای حوزه فرکانس کنترل کننده طراحی شده

ورودی کنترلی به plant

بررسی رفتار سیستم در حضور نویز و تغییر پارامترها ی سیستم

نویز ثابت

نویز سینوسی

تغییر پارامتر

مقایسه عملکرد PID دیجیتال و PID زمان پیوسته

کنترل فیدبک حالت و مشاهده گر

طراحی SVFC

طراحی مشاهده گر

ترسیم حالت های سیستم و تخمین آنها

طراحی SVFC با مشاهده گر مرتبه کامل

بررسی رفتار سیستم با حضور نویز و تغییر پارامترهای سیستم

نویز ثابت

نویز سینوسی

تغییر پارامتر های سیستم

مقایسه ورودی کنترلی SVFC با ورودی کنترلیSVFC ومشاهده گر

مقایسه SVFC با PID

طراحی FTSC ، FTSC FTSO

تبدیل سیستم به سیستم دیجیتال و استخراج معادلات حالت آن

طراحی FTSC

طراحی FTSO و ترسیم حالت های سیستم و تخمین انها و خطای آنها

طراحی مشاهده گر دیجیتال و ترسیم حالت ها و تخمین ها

ترسیم حالت های سیستم و تخمین آنها زمان پیوسته و زمان گسسته در یک نمودار

طراحی FTSFTSO

بررسی رفتار سیستم در حضور نویز

نویز ثابت

نویز سینوسی

نویز سفید

بررسی رفتار سیستم با تغییر پارامترهای سیستم

بررسی ورودی کنترلی FTSC با ورودی کنترلی FTSCFTSO

مقایسه FTSC با کنترلر PID دیجیتال طراحی شده در بخش دوم

کنترل بهینه

طراحی SVFC بهینه

رفتار سیستم در حضور نویز

مقایسه پاسخ پله سیستم با طراحی های LQR ،SVFC ،FTSC ،PID

نتیجه گیری