هنر

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد از اوریانا فالاچی

در قالب PDF

رمانی زیبا و پرفروش در ایران

دانلود - 3000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم انسانیهنر


تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 14:45 | نویسنده : admin |

آکورد آهنگ کی اشکاتو پاک میکنه ای ابی بسیارزیبا

دانلود - 2500 تومان

موضوعات مرتبط: علوم انسانیهنر


تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 14:44 | نویسنده : admin |

١. ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح. : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح. : آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ. ﻇﺮﻓﻴﺖ. : 50,000. ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش. ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ. : 21. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃ. ﺮح. (. ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. ) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻞ ﻃﺮح. : 1136.

دانلود - 2900 تومان

موضوعات مرتبط: علوم انسانیهنر


تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 14:44 | نویسنده : admin |

ارسال فایل pdf

موضوع طرح : تابلوهاي معرقكاري
نوع توليدات وظرفيت : تابلوهاي معرقكاري شده ( 500 عدد)
تعداد شاغلين : 9 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 1560
سرمايه گذاري ثابت : 1400
سرمايه در گردش : 80
در آمد ساليانه: 1500
سود ويژه : 509

دانلود - 8900 تومان

موضوعات مرتبط: علوم انسانیهنر


تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 14:44 | نویسنده : admin |
تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 14:43 | نویسنده : admin |
تبليغاتclose
آگهی رایگان