شیمی

تعیین واستخراج اسید آمینه پرولین درگیاه سبز برای بررسی تنش تشنگی وخشکی وکم آبی

دانلود - 3000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهشیمی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:50 | نویسنده : admin |

4صفحه pdf

گیاهان مانند هر موجود زنده دیگری برای نمو و تبدیل مثل خود نیاز به ازت دارند. ازت در قسمتی که از تمام ترکیبات پروتئینیی

تمام آنزیم ها ترکیبات حد فاصل متابولیسمی ترکیباتی کیه در ایاخم میواد و انت یار انیرحی و حتیی در ایاختمان دی اکسیی

ریبونوکلئیک ااسید که انتقال خواص ارثی را به عهده دارد موجود ااست.. به عقیده ویتس هیچ کس نمیی توانید بگویید کیه ازت از

هیچ یک از 51 عنصر دیگری که برای زندگی گیاه واجب تشخیص داده شده اند ضروری ااست ولی براساس تعداد نسبی اتم هیای

مورد نیاز ازت در صدر فهرست آن عناصری ااست که باید از منابع خاکو کود تأمین شوند

دانلود - 1500 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهشیمی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:50 | نویسنده : admin |

موضوعات مرتبط: علوم پایهشیمی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:49 | نویسنده : admin |

روش اندازه گیری پرولین که نوعی اسید آمینه گیاهیست...

3صفحه

فایل pdf

دانلود - 1500 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهشیمی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:49 | نویسنده : admin |
تبليغاتclose
آگهی رایگان