بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان
چکیده :
در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.
حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد که از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.
در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.
در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.
1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار می‌باشد.
2- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.
مقدمه 4
بیان مسئله 8
اهمیت تحقیق 10
اهداف تحقیق 10
فرضیه‌های تحقیق 11
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها 11
فصل دوم : (ادبیات و پیشینه تحقیق)
تعریف خلاقیت 14
ماهیت استعداد خلاق 16
رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی 18
مردان و زنان خلاق 19
روشهای پرورش خلاقیت 20
عوامل موثر بر خلاقیت‌ 22
تمرکز به عنوان کلید خلاقیت 25
برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است 25
محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق 28
عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند 29
خلاقیت و هوش 33
هوش چیست 38
تقسیمات و طبقه‌بندی هوش 38
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش 40
تحقیقات انجام شده 45
فصل سوم : (روش اجرای تحقیق
جامعه آماری 49
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون) 49
روش جمع‌آوری اطلاعات 51
روش آماری 52
فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
توصیف داده‌ها 54
فصل پنجم :
مقدمه 62
خلاصة تحقیق 62
یافته‌های تحقیق 3
پیشنهادها 65
محدودیتها 66
منابع 68
ضمائم
تعداد صفحات 100 صفحه کاملا مرتب شده

دانلود - 8000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:59 | نویسنده : admin |
تبليغاتclose
آگهی رایگان