بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران
مقدمه
اختلالات روانی مشکلات جدی و شایعی هستند که در سراسر دنیا مشاهده می شود. 14 درصد از تمامی ناتوانایی ها به علت اختلالات روانی، اجتماعی و عصبی بوده است و این موارد 20 درصد از کل مراجعین به مراکز بهداشتی عمومی را تشکیل می دهند.
افزون بر آنها بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت (1993) در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 25 میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی نزدیک به 150 میلیون نفر مبتلا به اختلالات نوروتیک می باشند. و بیشتر این موارد در کشورهای در حال توسعه دیده می شود. از طرفی همین سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاری و روانی در این کشورها رو به فزونی است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی و فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه های زندگی مردم و مشکلات اقتصادی می باشد. (منبع 15 ، ص19)
مروری بر مطالعات همه گیرشناسی که طی 3 دهه گذشته انجام شد نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف به علت تفاوت در روشهای نمونه گیری، متنوع بودن ابزارهای مورد استفاده، تکنیکهای مختلف مصاحبه و نوع نظامهای طبقه بندی، متفاوت گزارش گردیده است.
اختلالات روانی نه تنها در جامعه ما بلکه در همه جوامع بشری از متمدن و غیرمتمدن به صورت آشکار و نهان وجود دارد و نمونه هایی از آن در بین مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتی سالمندان به صورتهای مختلف مشاهده می شود ولی برخی از اختلالات روانی در بین گروههای مختلف سنی و جنسی بیشتر است اینگونه افراد که مبتلا به اختلال روانی هستند بیشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشویش هستند. اختلالات روانی آرامش و تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب کرده و فرد را در سازگاری با محیط دچار اشکال می سازد که در بعضی از این اختلالات عدم تعادلها دارای صورتی آشکار هستند. (منبع30 ، ص18)
چکیده:
 هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
 با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) می پردازد.
 روش این تحقیق، روش توصیفی است که با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده که هشت مقیاس (هیپوکندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.
 جامعه آماری، شامل کلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
 نمونه آماری، شامل 50 نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
 در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوکندری با 6 درصد، اختلال هیستری با 18 درصد و اختلال پارانویا با 2 درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است که در دامنه سنی 49-45 سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

فصل اول:
مقدمه 1
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف پژوهش 4
تعاریف نظری 4
تعاریف عملیاتی 5
سوالات پژوهش 6
فصل دوم:
نظام آموزش و پرورش 9
تاریخچه مدیریت 10
انواع مدیریت 11
ویژگیهای مدیریت آموزشی 12
بهداشت روانی 15
پیشگیری از بیماریهای روانی 16
اختلال روانی 18
توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی 19
نوروز 20
روان پریشی (پسیکوز) 20
اختلال شخصیت 22
معلولیت روانی 23
اختلالات عاطفی 23

تعاریف نظری اختلالات روانی
پارانوئید 24
اسکیزوفرنی 25
افسردگی 26
هیپومانی 27
هیستری 28
هیپوکندری 28
پسیکوپات 29
پسیکاستنی 30
پیشینه تحقیق 31
تاریخچه آزمونها 34
آزمونهای روانی 35
پرسشنامه های شخصیتی 36
پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI) 37
استاندارد جدید MMPI 41
فرم کوتاه شده MMPI 41
فرم کوتاه شده MMPI در ایران 43
فصل سوم:
جامعه و نمونه آماری 44
روش نمونه گیری 44
ابزار اندازه گیری 44
اعتبار و روایی 47
روش گرد آوری داده ها 48
روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
فصل چهارم:
داده های توصیفی 49
فصل پنجم:
نتیجه گیری 89
مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته 90
پیشنهادات 91
محدودیتها 91
فهرست جداول
عنوان صفحهجدول 1- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی 49
جدول 2- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات 51
جدول 3- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تاهل 53
جدول 4- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری 55
جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری 57
جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی 58
جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری 59
جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی 60
جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا 61
جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی 62 جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا 63 جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی 64 جدول 13- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سن 65 جدول 14- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن 66 جدول 15- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن 67 جدول 16- بررسی میزان شیوع پسیکوپات درمدیران بر حسب سن 68 جدول 17- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن 69 جدول 18- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سن 70
جدول 19- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن 71
جدول 20- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن 72
جدول 21- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 73
جدول 22- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 74
جدول 23- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 75
جدول 24- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 76
جدول 25- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 77
جدول 26- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 78
جدول 27- بررسی میزان شیوع اسکزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 79
جدول 28- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 80
جدول 29- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سابقه کار 81
جدول 30- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه کار 82
جدول 31- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه کار 83
جدول 32- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب سابقه کار 84
جدول 33- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه کار 85
جدول 34- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سابقه کار 86
جدول 35- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه کار 87
جدول 36- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه کار 88
فهرست نمودارها
عنوان &nb

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 12:15 | نویسنده : admin |
تبليغاتclose
آگهی رایگان