اتوماسيون سيستم آشپزخانه مرکزی 120 + اصل برنامه

با توجه اينكه سوددهي بيشتر وصرفه جويي در زمان نكته اصلي ومهم در تجارت مـي باشد يكي از راهكارهاي مهم و موثر در تحقق اين امر ، اسـتفاده از تكنولـوژي هـاي كامپيوتري مي باشد كه شكل پيشرفته آنـرا در تجـارت الكترونيـك وتجـارت اينترنتـي مشاهده مي كنيم اين پروژه در راستاي تحقق اين خواسته در يك آشپزخانه مركزي مي باشد. مراجعه به آشپزخانه هاي مركزي در آشنايي اوليه با اين سيستم گامي مهم مي باشد كه در اين راستا ابتدا به آشپزخانه هاي معتبر سطح شهرستان كردكوي مراجعـه كـرده وبـا دريافت رويه هاي مكتوب موجود در برخي از آشپزخانه هاوهمچنين برقراري ارتبـاط نزديك با برخي از مسولين شاغل در آن و انجام مصاحبه هاي مفيد با برخي از شاغلان محيط كاري آن مكان انجام شد، اطلاعات اوليـه وخـوبي در مـورد آشـپزخانه مركـزي وچگونگي كار آنها دراختيار من قراردارد. نتيجه نهايي عمليات خريد ،فروش ،عمليات آمـاري در راسـتاي فعاليتهـاي دريافـت از عرضه كننده و تحويل به خريدار و گزارشهاي آماري جهت ارائه به مدير مي باشد . سيستم و سرانجام بهبود فعاليت آشپزخانه اين سيستم ، كاربردي بوده ومي توان از آن در آشپزخانه هاي مركزي استفاده كـرد و باعث صرفه جويي در زمان ، نيروي كار، و هزينه ها مـي شـود. از نتـايج ديگـر ايـن سيستم امنيت اطلاعات بوده وهمچنين مديريت وبرنامه ريزي را براي مديران ، با ارئـه اطلاعات مفيد ، اعم از گزارشات مختلف ،و جستجوها وغيره.... ممكن مي سازد.

دانلود - 15000 تومان

موضوعات مرتبط: عمومیپایان نامه


تاريخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395 | 11:30 | نویسنده : admin |
تبليغاتclose
آگهی رایگان